Przekaż 1.5% podatku Psiej Ekipie, KRS 0000697348

REGULAMIN DAROWIZN

Regulamin przekazywania darowizn pieniężnych na stronie https://psiaekipa.pl.

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin reguluje zasady świadczenia przez Fundację Psia Ekipa-Razem Dla Zwierząt (dalej: Fundacja) usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu Darczyńcom przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz działań statutowych Fundacji.
2. Przez Darczyńcę należy rozumieć każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze strony Fundacji z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, Al. Armii Krajowej 192/34, KRS: 0000697348, NIP: 5472184895 https://psiahaupa.psiaekipa.pl/order_form.html

II. Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn

1. Darowizny przekazane przez Darczyńców wykorzystywane są wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.
2. Darowizny można przekazać po kliknięciu „Wesprzyj” na stronie https://psiahaupa.psiaekipa.pl/order_form.html. Darowizny przekazywane przez stronę internetową Fundacji Psia Ekipa- Razem Dla Zwierząt są obsługiwane przez operatora płatności – firmę PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495.
3. Darowiznę można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmę PayU, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i bezpośredniego przelewu na konto.
4. Udzielane darowizny mogą mieć charakter jednorazowy lub regularny (cykliczny, jeden raz w miesiącu). Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie.

III. Przetwarzanie danych osobowych

1. Fundacja Psia Ekipa-Razem Dla Zwierząt jest administratorem danych osobowych Darczyńcy. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
2. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności. Darczyńca może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Fundacji oraz informacji fundraisingowych.
3. Fundacja gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz miejscowość – jeśli Darczyńca przekazał je za pomocą formularza danych osobowych.
4. Numery kart płatniczych nie są zapisywane ani przetwarzane w systemie informatycznym organizacji.

IV. Bezpieczeństwo wpłat

1. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego operatora płatności PayU.
2. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać e-mail na adres: fundacja@psiaekipa.pl. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie maksymalnie 60 dni od dnia zgłoszenia. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Polecenie zwrotu darowizny”.

V. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.